POLICY

Integritetspolicy


Medwaves AB värnar om din personliga integritet för att du ska vara trygg när du lämnar eller vi lagrar personuppgifter efter inledd kontakt och korrespondens med företaget. Vi respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och lagrar endast personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för på rättslig grund.

Uppgifterna vi lagrar är begränsade till ditt namn, roll, verksamhetsområde, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras i skyddad databas och delas inte med tredje part.


När du besöker vår webbplats kan information och uppgifter registreras genom att cookies används.


Du har rätt att begära tillgång till informationen för att korrigera eller kräva begränsning av de personuppgifter som handlar om dig.


Personuppgiftsansvarig
Medwaves AB org. nr 559304-3994, ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Michael Thörnlund (kontaktas via info@medwaves.se).


Syfte
Medwaves AB samlar in och behandlar personuppgifter för att strukturera den yrkesmässiga kontakt vi har för att effektivt kunna fullgöra överenskomna och nödvändiga åtaganden, såsom att kunna:

 • dokumentera och följa upp gemensamma ärenden på ett effektivt sätt
 • rikta viktiga säkerhetsmeddelanden om produkter eller funktioner
 • delge adekvat och intressant information om produktfunktioner och effekter
 • kontakta dig om eventuella analyser eller enkätundersökningar gällande produkter och effekter.

Tid
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för och så länge vi har en aktiv kontakt. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Om du vill avregistrera dig kommer dina uppgifter att raderas (senast 1 månad) efter att vi mottagit din uppsägning såvida det inte föreligger lagkrav på att behålla dem ytterligare tid.


Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss:
- Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
- Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
- Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
- Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
- Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
- Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.


Policy


Att med tillgänglig medicinteknisk utrustning bidra till människors hälsa och välbefinnande som motverkar och eliminerar smärta och sjukdomstillstånd, återställer hälsa och ökar livskvalitet.

 

Att rikta vår verksamhet till de medicinska specialistområden där vi har bäst förutsättningar och förmåga att göra nytta och erbjuda fördelar; att samarbeta med de specialister och kliniker som arbetar inom våra områden; att fortlöpande utveckla dessa områden vidare genom utbildning och kunskapsutveckling; att undvika aktiviteter inom områden där vi inte kan bidra med nytta eller fördelar.


Att utan förbehåll sträva efter största möjliga tillförlitlighet och kvalitet för våra produkter; att följa gällande standarder och direktiv; att identifieras som ett företag som präglas av stort engagemang, kunskap professionalism.

 

Att värdesätta alla anställdas kunskaper och insatser genom att tillhandahålla bra villkor som ger personlig tillfredsställelse av utfört arbete för företaget och dess kunder, möjlighet till personlig utveckling, befordran och möjligheter att ta del av företagets framgångar.

Kvalitetspolicy


Medwaves ABs kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi levererar produkter och tjänster i tid och enligt avtal
 • Vi ligger i framkant och har mycket god kunskap inom vårt arbetsområde
 • Vi skapar nöjda kunder genom att leverera produkter och tjänster som uppfyller både specificerade och outtalade kvalitetskrav
 • Vi har en proaktiv support där vi kontaktar och besöker våra kunder regelbundet
 • Vi agerar på ett effektivt sätt och samverkar för att via servicepartners åtgärda eventuella fel och brister snabbt 
 • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner
 • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer och samarbetspartners
 • Vi levererar ett mervärde som gör att vi upplevs som mycket prisvärda och attraktiva av våra kunder
 • Vi uppfyller kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter inklusive lagar och förordningar
 • Vi bidrar till att ständigt förbättra verksamheten och att höja kvalitetsnivån på våra projekt och tjänster

Miljöpolicy


Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:

 • Utbilda och motivera våra anställa att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
 • Prioritera leverantörer som är miljöcertifierade eller som har eget miljöarbete i största möjliga mån
 • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt
 • Sträva efter att minimera negativ miljöpåverkan vid planering av resor och val av transportmedel

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.


      VD 2022-01-26